Машина за производство на термопанели от пенопяна.

Управлението е реализирано посредством контролер Siemens  S7 1200 и Панел  Siemens  TP700 Comfort Outdoor. Пълно програмиране на логиката за автоматизация, доставка и настройка на КИП апаратура и табло Ниско напрежение за управление и комутация.

Системата включва:

  1. Цифрова логика за управление на процесите.
  2. Управление на подгряване и охлаждане на материал за шприцване.
  3. Управление на шприцваща глава.
  4. Следене на ниво във варели заготовки и управление на циркулация и рециркулация на материали в машината.
  5. Управление на хидравлика за производствения цикъл.
  6. Визуализация на операторски панел и дистанционен достъп през приложение Siemens Sm@rt Client.
  7. Доставка и настройка на КИП апаратура.
  8. Доставка и изработка на табло Ниско напрежение за управление и комутация.
  9. Реализиране на система за управление и съхранение на данни посредством облачна технология и отдалечен достъп.